پاورپوینت مبانی نظری زیبا شناسی و معماری در 22 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

پاورپوینت مبانی نظری زیبا شناسی و معماری در 22 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

 پاورپوینت مبانی نظری زیبا شناسی و معماری در 22 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

در این پاورپوینت مبانی نظری زیبا شناسی و معماری در 22 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- تعریف زیبایی شناختی

2- واژه شناسی زیبایی

3- عوامل اساسی زیباشناسی

4- احساس زیبایی؛نظام زیباشناختی

5- سه نظام زیباشناختی ازنظرپیتراسمیت:

6- نظام زیباشناختی

7- معیارهای اصلی زیبایی در معماری

8- عوامل موثر بر فرآیند احساس زیبایی

9- رابطه زیبایی و معماری

10- زیبایی درمعماری

11- جدول مقایسه ای مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی در چهار مکتب زیبایی شناسی معماری

12- زیبایی در فرهنگ در غرب

13- جدول مقایسه ای گونه های زیبایی از دیدگاه فلاسفه

14- بنیادهای آفاقی و انفسی زیبایی و دیاگرام مربوطه

15- دیدگاه اندیشمندان غربی در دوگانه های زیبایی و جدول مربوطه

16- زیبایی شناسی در فرهنگ شرق

17- زیبایی از دیدگاه اسلام

18- جدول مقایسه ای انواع زیبایی ازنظرمکاتب مختلف

19- منابع

Related image