پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری در 61 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش ب

پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری در 61 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش ب

 پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری در 61 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش ب

در این پروژه پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری در 61 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- الگوهاي استقرار دروني فضاهاي دانشكده:

2-   بخش كمك آمو زشي دانشكده :

3-  بخش اداري دانشكده :

4-  بخش خدمات پشتيباني:

5-  بخش رفاهي و فوق برنامه:

6-  روش دپار تماني:

7-  فضا ها شامل چهار روش مي باشند:

8-  فضاهاي يك دانشكده:

9-  فضاي آموزش نظري:

10-  فضاي آموزش عملي:

11-  سرويسهاي بهداشتي

12-  فضاهاي اداري هر دانشكده:

13-  فضاهاي فرهنگي:

14-  فضاهاي رفاهي:

15-  فضاهاي خدمات پشتوانه اي(خدماتي):

16-  فضاهاي مسكوني:

17-  خدمات وابسته آموزش(خدمات اداري و مركزي):

18-  اجزائ دانشكده معماري:

19-  بررسي جزئ فضا ها:

20-  مشخصات فضا هاي آموزشي :

21-  آتليه طرا حي داراي فضا هاي زير است :

22-  سالن اصلي آتليه طراحي داراي مشخصات زيراست :

23-  و بسیاری از موارد دیگر...........................................

Image result for ‫اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری‬‎